Algemene voorwaarden

Ingangsdatum 01-03-2024 om 13:45

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CARROSSERIEBEDRIJF PETER

Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 De algemene voorwaarden van Carrosseriebedrijf Peter liggen bij Carrosseriebedrijf Peter te Kraggenburg ter inzage, zijn ter plekke opvraagbaar, worden op verzoek van de klant kosteloos gemaild en zijn tevens te raadplegen op www.carrosseriebedrijfpeter.nl.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten waaronder reparaties van Carrosseriebedrijf Peter.
1.3 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.4 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Carrosseriebedrijf Peter en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Carrosseriebedrijf Peter.


Artikel 2 PRIJZEN
2.1 De verkoopprijs luidt in euro´s inclusief btw maar exclusief eventuele verzend of bezorgkosten. Drukfouten, typefouten of prijswijzigingen voorbehouden.
Artikel 3 RESERVERING
3.1 Wanneer de klant zijn product niet na een redelijke termijn komt afhalen (1 maand), dan is Carrosseriebedrijf Peter gerechtigd om 20 % van het totaalbedrag van de aankoop in te houden / in rekening te brengen om de door Carrosseriebedrijf Peter gemaakte kosten te vergoeden.
3.2 Op een aanbetaling door de klant wordt geen terugbetaling verleend.
3.3 Bij langer dan 3 maanden niet ophalen van een product, gaan wij ervan uit dat U geen prijs meer stelt op het product en zal deze in bezit komen van Carrosseriebedrijf Peter en zal het product weer in de verkoop gebracht worden. Carrosseriebedrijf Peter is gerechtigd om het restant van de aanbetaling in te houden / in rekening te brengen om de door Carrosseriebedrijf Peter gemaakte kosten te vergoeden.


Artikel 4 EIGENDOMSRECHT
4.1 Carrosseriebedrijf Peter blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Carrosseriebedrijf Peter, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.
Artikel 5 BETALING
5.1 Betaling dient in contanten, of bancair plaats te vinden, tenzij voorafgaand anders schriftelijk is overeengekomen. Betaling per creditcard is niet toegestaan.
Artikel 6 BEZORGING
6.1 Desgewenst kan de klant producten laten bezorgen door Carrosseriebedrijf Peter. Voor deze dienst kunnen door Carrosseriebedrijf Peter bezorgkosten in rekening worden gebracht aan de klant.
6.2 Voordat de bezorging plaatsvindt, dient de klant de gegevens op de aankoopfactuur te controleren (naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer). Indien de gegevens niet juist zijn, moet de klant direct contact opnemen met Carrosseriebedrijf Peter om de gegevens te wijzigen.
6.3 Wanneer de klant niet op de afgesproken datum en tijd van een eventuele bezorgafspraak aanwezig is, zullen de bezorgkosten worden berekend aan de klant. Indien de klant alsnog zijn product wil laten leveren door Carrosseriebedrijf Peter zullen er opnieuw bezorgkosten aan de klant in rekening gebracht worden.


Artikel 7 GARANTIE ALGEMEEN
7.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering. De originele kassabon met daarop de garantie vermelding dient als garantiebewijs.
7.2 Carrosseriebedrijf Peter is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en wanneer een product voor professionele doeleinden is gebruikt en-of gebreken zijn ontstaan door demontage.
7.3 Indien tijdens onderzoek blijkt dat getracht is het product te herstellen door derden is garantie uitgesloten behalve als het een voorlopige en noodzakelijke voorziening betreft, waarbij de noodzaak ter beoordeling van Carrosseriebedrijf Peter is.
7.4 Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op garantie.
7.5 Op electrische NOS (new old stock) wordt geen garantie gegeven, tenzij anders overeengekomen.  
7.6 Op alle NOS (new old stock) en door u zelf gemonteerde onderdelen wordt geen garantie gegeven, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 8 DEFECTE PRODUCTEN
8.1 Gerepareerde producten waarvan de kosten door de klant moeten worden betaald, worden uitsluitend na betaling van het totaalbedrag afgegeven.
8.2 Defecte producten kunnen aangeboden worden bij de vestiging van Carrosseriebedrijf Peter. In geval van verzending door de klant zijn bijbehorende kosten voor rekening van de klant.
8.3 Indien naar het oordeel van Carrosseriebedrijf Peter de klant terecht aanspraak kan maken op garantie, dan zijn kosten voor verzending van het gerepareerde product voor rekening van Carrosseriebedrijf Peter, d.w.z. de kosten van verzending van Carrosseriebedrijf Peter naar klant.
8.4 Retour zenden van producten gebeurt op kosten van de koper. 
8.5 Retour zenden kan alleen middels het RMA formulier wat u kunt vinden op de contactpagina.
8.6 Het vervoeren van defecte voertuigen gebeurt op kosten van de eigenaar van het voertuig. 


Artikel 9 VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet binnen redelijke termijn na ontdekking is gemeld.
9.2 Carrosseriebedrijf Peter is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij vervoer van producten door de klant zelf.
9.3 De klant is verplicht om Carrosseriebedrijf Peter in het geval van schadeclaims in staat te stellen een onderzoek in te stellen en daarbij zo nodig externe deskundigen in te schakelen. De klant is verplicht om al het mogelijke te doen teneinde de schade zo beperkt mogelijk te houden.


Artikel 10 GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT
10.1 Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is het Nederlands recht van toepassing.

Share |